Việt tộc có chữ viết không ? (Nguyễn Thành Đệ)

 Kính dâng bài kho cu này lên T quc Vit Nam và T Tiên Bách Vit.

I-Dn Nhp :
Con người phát triển trước tiên tiếng nói để thông hiểu nhau trong đời sống hằng ngày, trao đổi nhau tư tưởng để xây dựng xã hội tiến bộ và một nền văn minh tốt đẹp cho ngày mai. Khi loài người đã tiến đến một trình độ khá cao, con người phát minh ra chữ viết để ghi lại tư tưởng và quan niệm cho con cháu hậu thế. Việt tộc có một nền văn hóa cao như khảo cổ đã chứng minh, nhưng con cháu chưa bao giờ thấy chữ viết của cha ông để lại mặc dù c s Trung Quc chép nưc Vit Thưng dâng Đế Nghiêu (2358 TCN) mt con rùa 1000 năm trên mai có ch khoa đu (ch con nòng nc) k li s to thiên lp đa tr v sau và viết sách để lại cho thế hệ con cháu trong tiến trình dựng nước và giữ nước. Ch Hán chính thc nhìn nhn có vào năm 1300 TCN cui đi Thương, tc là 1058 năm sau ch khoa đu.